สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****

การแลกเปลี่ยนการเยือน

การเยือนของฝ่ายไทย

1 การเสด็จเยือนของพระราชวงศ์

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนลาวเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2533 ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลลาว
• สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนลาวอย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ  นายไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศลาว
   เมื่อเดือนมิถุนายน 2535
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนลาว เพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรม
   เด็กกำพร้า หลัก 67 แขวงเวียงจันทน์ ตามพระราชดำริ เมื่อเดือนตุลาคม 2535
• สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงร่วมพิธีศพนายไกสอนพมวิหาน  ประธานประเทศลาว
   เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2535
• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนลาวระหว่างวันที่
   8-9 เมษายน 2537 (ภายหลังจากที่ทรงเป็นประธานร่วมกับนายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศลาวในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาวที่จังหวัดหนองคาย) ซึ่งเป็นการเสด็จฯ
   เยือนต่างประเทศครั้งแรกในรอบ 27 ปีของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ ได้เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว
   อันเป็นโครงการในพระราชดำริ ร่วมกับประธานประเทศลาวที่เมืองนาทรายทอง แขวงเวียงจันทน์ รวมทั้งทอดพระเนตรโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าฯ
   ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วย
• สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือนลาว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2537
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ เยือนแขวงเซกอง และแขวงอัตตะปือทางใต้ของลาว
   และเป็นองค์ประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซอนและระบบส่งน้ำของโครงการระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2539
• สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จเยือนลาว เมื่อเดือนมกราคม 2539
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนแขวงอุดมไซและแขวงหลวงน้ำทา ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2540
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนลาว เพื่อทรงติดตาม ความคืบหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ระหว่างวันที่  19-20 มีนาคม 2541
• สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือนลาวเพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดแสนสุขาราม เมืองหลวงพระบาง
   ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2541
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนแขวงพงสาลี ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2542
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนลาวเพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร (หลัก 22)
   และโรงเรียนวัฒนธรรม แขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) ที่นครหลวงเวียงจันทน์ และเสด็จฯ เยือนแขวงเชียงขวาง ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2544
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนแขวงหัวพัน (โรงเรียนมัธยมสมบูนพันซำ โรงพยาบาลแขวงหัวพัน วัดโพไซซะนาราม และอนุสรณ์สถานถ้ำผู้นำ)
   ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2545
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อทรงติดตามความคืบหน้าของโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร (หลัก 22)
   และโรงเรียนวัฒนธรรมแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2547
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2548
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนแขวงสะหวันนะเขต ในโอกาสทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
    เมื่อ 20 ธันวาคม 2549
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงคำม่วน ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2550
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเยือน นครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อ 27 ธันวาคม2550
- พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนเมืองหลวงพระบาง เพื่อศึกษาดูงานบทบาทของอัยการและงานวิชาการ ของ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2551
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงคำม่วน ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2552
- พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ พร้อมคณะผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2552

2 การเยือนของนายกรัฐมนตรี

• นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เยือนลาวอย่างเป็นทางการ (มิถุนายน 2536)
• นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี เยือนลาวอย่างเป็นทางการ (มิถุนายน 2539)
• พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี เยือนลาวอย่างเป็นทางการ (มิถุนายน 2540)
• นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เยือนลาวอย่างเป็นทางการ (พฤษภาคม 2543)
• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนลาวอย่างเป็นทางการ (มิถุนายน 2544)
• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนลาว (แขวงจำปาสัก) เพื่อเข้าร่วมการประชุม คณะรัฐมนตรีร่วมไทย-ลาวอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2547
   และเป็นประธานร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2547 ที่จังหวัด มุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต
• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเยือนลาว (นครหลวงเวียงจันทน์) เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2547
• พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเยือนลาว (แขวงคำม่วน) เพื่อเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 2” เมื่อวันที่ 27พฤศจิกายน 2548
• พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีเยือนลาวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2549
• พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีเดินทางไปแขวงสะหวันนะเขตในโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549
• นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือน สปป.ลาวอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2551
• นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือน สปป.ลาวอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551
• นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือน สปป.ลาวอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552
• นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเดินทางร่วมพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การรถไฟ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552
   และร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม – คำม่วน) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552

2. การเยือนไทยของฝ่ายลาว

2.1 การเยือนในระดับประมุข
• นายไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศลาว และภริยา เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะราชอาคันตุกะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
   พระบรมราชินีนาถ เมื่อเดือนมกราคม 2535
• นายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศลาวและภริยาเยือนไทยในฐานะราชอาคันตุกะ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
   ระหว่างวันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2538
• พลโทจูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศและภริยาเยือนไทยในฐานะราชอาคันตุกะ ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่
   ๑๒ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒
2.2 การเยือนของนายกรัฐมนตรี
• นายคำไต สีพันดอน นายกรัฐมนตรีลาว เยือนไทยอย่างเป็นทางการ (กุมภาพันธ์ 2535)
• นายสีสะหวาด แก้วบุนพัน นายกรัฐมนตรีลาว เยือนไทยอย่างเป็นทางการ (มีนาคม 2542)
• นายบุนยัง วอละจิด นายกรัฐมนตรีลาว เยือนไทยอย่างเป็นทางการ (สิงหาคม 2544) และร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
   (SARS) ที่กรุงเทพ มหานครระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2546
• นายบุนยัง วอละจิด นายกรัฐมนตรีลาว เยือนไทย (จังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม ไทย-ลาวอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2547
   และเป็นประธานร่วม ในพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เมื่อวันที่ 21มีนาคม 2547 ที่จังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต
• นายบุนยัง วอละจิด นายกรัฐมนตรีลาวเยือนไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอด ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน
   2548 ที่กรุงเทพมหานคร
• นายบัวสอน บุบผาวัน นายกรัฐมนตรีลาวเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2549

ข้อมูลจาก กองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก โทร. 0-2643-5209-10Fax. 0-2643-5208
E-mail : eastasian05@mfa.go.th


1 2 3 4 5 6 กลับหน้าหลัก (Main)