สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว *****

การศึกษาใน สปป.ลาว ( Education in Laos )


                ท่าน สมกด  มังหน่อเมก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  สปป.ลาว  ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่  เมื่อ 1 ก.ย.51   ว่า ระบบการศึกษาของ สปป.ลาว มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ  ปัจจุบันมีโรงเรียนของรัฐและเอกชนรวมกัน 11,011 แห่ง   เป็นนักเรียนสายสามัญ 1,380,402 คน  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป รู้หนังสือ 77%  ปัจจุบันปฏิรูปการศึกษาชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา   จากเดิม  เรียน 11 ปี เป็น 12 ปี  โดยเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-7    การปฏิรูปครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) จำนวน 12.6 ล้านเหรียญสหรัฐ  สิ่งที่กระทรวงต้องปรับปรุงแก้ไข ได้แก่  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณธรรม  รู้บุญคุณบิดา  มารดา  เคารพผู้อาวุโส  ไม่มั่วสุมสิ่งเสพติด ไม่ติดนิสัยฟุ่มเฟือย การจัดครูให้พอเพียงกับจำนวนนักเรียนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล   การลดจำนวนผู้ไม่รู้หนังสือซึ่งปัจจุบันทำได้ 1% ต่อปี ให้เป็น 4% ต่อปี
กระทรวงศึกษาธิการ  
ตั้งอยู่บนถนนล้างช้าง  เยื้องกับวัดสีสะเกดโรงเรียนสินไซ เปิดสอนระดับประถม-มัธยมศึกษา
ตั้งอยู่ใกล้สถานทูตไทย/เวียงจันทน์
( เด็กหญิงใส่ผ้าซิ่นที่มีเชิงสีขาว เด็กชายนุ่งกางเกงขายาวสีดำ)ลักษณะของโรงเรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา
ที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ
รวมถึงรอบนอกนครหลวงเวียงจันทน์


โรงเรียนวัฒนธรรมหลัก 67โรงเรียนวัฒนธรรมหลัก 67
ในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า (ขาดพ่อหรือแม่)
เด็กกำพลอย (ขาดทั้งพ่อและแม่) รวมถึงเด็กด้อยโอกาส
มีอาคารและอุปกรณ์การเรียนที่ดีกว่าหลายๆ โรงเรียนจากถนนหมายเลข 13 เหนือ เมื่อถึงลักกิโลเมตรที่ 67 เลี้ยวขวา เข้าไปประมาณ 2 ก.ม.ประตูทางเข้าโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า
อาคารเรียนหอพักสิรินทร 2เรือนครัว "สิรินทร"  สร้างเสร็จเมื่อ 21/1/97 ( 13 ปีแล้ว)
ครูกำลังสอนวิชาศึกษาพลเมืองครูกำลังสอนวิชาวรรณคดีบรรยากาศในห้องเรียน
เด็กที่ประพฤติตัวดีจะได้รับผ้าพันคอสีแดง เพื่อประกาศเกีรติคุณ
 ไม่ใช่ให้เกียรติบัตรที่รู้กันในวงแคบ
แต่ถ้าเด็กประพฤติตัวไม่ดี  เช่น  แต่งกายไม่เรียบร้อย  ไปโรงเรียนสาย  
ทะเลาะวิวาทฯลฯ เกิน 3 ครั้ง จะถูกยึดผ้าพันคอเด็กที่ประพฤติตัวดีเมื่ออยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาจะได้รับผ้าพันคอสีแดง
เรียกว่า"ยุวชน" เมื่ออยู่ชั้นมัธยมศึกษา จะสามารถเข้าสมาคมชาวหนุ่มได้
( แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้าเข้ม ) และมีสิทธิพัฒนาตนเอง
 เพื่อเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพรรครัฐ


สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา


                นางบุนเฮง  สีหาราด   รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและการต่างประเทศ  ชี้แจงว่า  ในระดับชาติมี มหาวิทยาลัยแห่งชาติ    ตั้งอยู่ที่บ้านดงโดก นครหลวงเวียงจันทน์  เพียงแห่งเดียว  ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ  นอกนั้นเป็นวิทยาเขตที่แยกออกไป
                สำหรับมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ตามแขวง  ได้แก่
                        1. มหาวิทยาลัยจำปาสัก  หลักสูตรขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ    การบริหารงานขึ้นอยู่กับแขวงจำปาสัก
                        2. มหาวิทยาลัยสุพานุวง  หลักสูตรขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ    การบริหารงานขึ้นอยู่กับแขวงหลวงพระบาง
                       3. มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขด  หลักสูตรขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ    การบริหารงานขึ้นอยู่กับแขวงสะหวันนะเขด
                       4. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และสุขภาพ   หลักสูตรแพทย์ศาสตร์  ขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุข
( ได้รับข้อมูลเมื่อ 17/02/10 )
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ   สปป.ลาววิทยาลัยอาชีวะปากป่าสัก นครหลวงเวียงจันทน์
( เชิงผ้าซิ่น มีสีน้ำเงินเข้ม )


กลับหน้าเกี่ยวกับลาว (About Laos) กลับหน้าหลัก (Main)