สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว *****


แหล่งพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเอเซีย
( Battery of Asia )

                   รัฐบาล สปป. ลาว ให้ความสำคัญต่อโครงการพลังงาน โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ คือ ประเทศลาวจะเป็น Battery of Asia Asia" ภายในปี พ.ศ. 2563
ด้วยปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า 2 หมื่นเมกะวัตต์ต่อปี ทั้งนี้เพราะ สปป.ลาวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ มีแม่น้ำสำคัญไม่น้อยกว่า 11 สาย และมีแม่น้ำโขง
ไหลผ่าน รวมทั้งภูมิประเทศเป็นขุนเขาเหมาะสำหรับสร้างเขื่อนอีกหลายแห่ง  การสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญให้แก่ประเทศลาว  
ปัจจุบันนี้มีเขื่อนที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้แล้ว 10 เขื่อน คือ  เขื่อนน้ำงึม 1 ตั้งอยู่ที่แขวงเวียงจันทน์ เขื่อนเซละบำ
ตั้งอยู่ที่แขวงจำปาสัก  เขื่อนเซเส็ด 1 ตั้งอยู่ที่แขวง
สาละวัน เขื่อนเทิน-หินบูน ตั้งอยู่ที่แขวงบอลิคำไซและคำม่วน เขื่อนห้วยเหาะ ตั้งอยู่ที่แขวงจำปาสักและอัตตะปือ  เขื่อนน้ำเลิก ตั้งอยู่ที่แขวงเวียงจันทน์ เขื่อนน้ำม้ง 3
ตั้งอยู่ที่แขวงเวียงจันทน์  เขื่อนน้ำดง ตั้งอยู่ที่แขวงหลวงพระบาง เขื่อนน้ำก่อ ตั้งอยู่ที่แขวงอุดมไซย  และเขื่อนน้ำงาย ตั้งอยู่ที่แขวพงสาลี  โครงการสร้างเขื่อนที่กำลัง
ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 7 เขื่อน  ได้แก่  เขื่อนเซเส็ด 2 ตั้งอยู่ที่แขวงสาละวัน  เขื่อนน้ำเทิน 2 ตั้งอยู่ที่แขวงคำม่วน  เขื่อนเซขะมาน3 ตั้งอยู่ที่แขวงอัตตะปือ  เขื่อน
น้ำงึม 2  ตั้งอยู่ที่แขวงเวียงจันทน์  เขื่อนน้ำยอน ตั้งอยู่ที่แขวงบ่อแก้ว  เขื่อนน้ำเลิก 2 ตั้งอยู่ที่แขวงเวียงจันทน์  เขื่อนน้ำงึม 5 ตั้งอยู่ที่แขวงเชียงขวางและเวียงจันทน์ 
โครงการสร้างเขื่อนที่ได้เซ็นสัญญาพัฒนา PDA แล้ว และจะดำเนินการก่อสร้างรวม 9 โครงการ ได้แก่ เขื่อนน้ำงึม 3 ตั้งอยู่ที่แขวงเวียงจันทน์ เขื่อนน้ำเทิน 1 ตั้งอยู่ที่
แขวง
บอลิคำไซย  เขื่อนเทิน-หินบูน (ขยาย) ตั้งอยู่ที่แขวงบอลิคำไซย  เขื่อนน้ำอู ตั้งอยู่ที่แขวงพงสาลี เขื่อนน้ำเงียบ 1 ตั้งอยู่ที่แขวงบอลิคำไซย โครงการหงสาลิกไนท์ 
ตั้งอยู่ที่แขวง
ไซยะบุลี  เขื่อนน้ำสิม-น้ำนัว ตั้งอยู่ที่แขวงหัวพัน เขื่อนเซกะตำ ตั้งอยู่ที่แขวงจำปาสัก และเขื่อนเซละนอง 2 ตั้งอยู่ที่แขวงสาละวัน  โครงการสร้างเขื่อน
ที่ได้มีการเซ็นบทบันทึกความเข้าใจ( MOU ) แล้ว 43 โครงการ  และโครงการสร้างเขื่อนที่ยังไม่มีบทบันทึกความเข้าใจ ( MOU ) แต่มีข้อมูลเบื้องต้นแล้วจำนวน 20
โครงการ รวมโครงการสร้างเขื่อนหรือแหล่งพลังงานไฟฟ้าใน สปป.ลาว ทั้งหมด 80 โครงการ
                ไทยและลาวได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วย การพัฒนาไฟฟ้าในลาว 2 ฉบับเมื่อเดือนมิถุนายน 2536 และเมื่อเดือนมิถุนายน 2539 สรุปว่าทั้งสองฝ่าย
จะร่วมมือพัฒนาไฟฟ้าในลาวเพื่อจำหน่ายให้ไทยจำนวน 3,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2549 ปัจจุบันมีโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว  
และโครงการที่มีศักยภาพจำนวน 11 โครงการ รวมกำลังผลิต ณ จุดส่งมอบประมาณ 6,181 เมกะวัตต์ โดยมีโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย แล้ว 2 โครงการ รวม 313 เมกะวัตต์  ได้แก่  โครงการน้ำเทิน-หินบูน (เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2541) และโครงการห้วยเฮาะ (เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2542)
มีกำลังผลิต ณ จุดส่งมอบ 187 เมกะวัตต์  และ 126 เมกะวัตต์ ตามลำดับ และเนื่องจากการรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาวจำนวน 3,000 เมกะวัตต์ตามบันทึกความเข้าใจฯ
สิ้นสุดภายในปี 2549 และประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานสูงขึ้น ฝ่ายไทยจึงได้ตกลงขยายการรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาวเพิ่มเป็น 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี2558
โดยได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าใน สปป.ลาว  ในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
สปป.ลาว  เมื่อวันที่  18 ธันวาคม 2549

เขื่อนน้ำงึม 1
( Nam Ngum 1 Hydropower Plant)


เขื่อนน้ำงึม 2
( Nam Ngum 2 Hydroelectric Power )

ที่มา : www.irrawaddy.org
เขื่อนน้ำเทิน 2
( Nam Theun 2 Dam)

1 2 3 4 5 กลับหน้าเกี่ยวกับลาว (About Laos) กลับหน้าหลัก (Main)