สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว *****

เกี่ยวกับ สปป. ลาว
( About Lao P.D.R. )

ข้อมูลทั่วไปของ สปป.ลาว
(Laos P.D.R. Data)

พาสาลาว / ภาษาไทย
(Lao Langued/Thai Langued)

ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในลาว

เส้นทางใน สปป.ลาว (Road in Lao P.D.R.)

สังคม เศรษฐกิจ จิตวิทยาใน สปป.ลาว
( Social,Economic,Psycohology in Lao P.D.R.)

ประเพณีวัฒนธรรม
(Laos Culture)

กำแพงเมืองเวียงจันทน์โบราณ
( The Prolect for Preservation of
The Old Vientiane Wall.)รูปเงาแแต่เก่าก่อน
(Old Pictures of Laos)

ค้นพบศิลปะกรรมในอดีต
( Discovery of ancient arts )

ศิลปหัตถกรรมของของลาว
( Art and Handyclaf of Laos )

การศึกษาใน สปป.ลาว
( Education in Laos  )


ซีเกมส์ ครั้งที่ 25
การเป็นเจ้าภาพครั้งแรกของ สปป.ลาว


แหล่งพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเอเซีย
( Battery of Asia )

เบียร์ลาว
( Beerlao )


สนามกอล์ฟใน สปป.ลาว
( Golf in Lao P.D.R. )

ไหหินใช้บรรจุอะไรนครหลวงเวียงจันทน์ ครบ 450 ปี
( 450th Anniversary of Vientiane )