สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****

  

ยุทธศาสตร์ของไทยต่อ สปป.ลาว
                    ประเทศไทยให้การสนับสนุนและส่งเสริม สปป.ลาว ในทุกด้านเพื่อให้มีความก้าวหน้า เข้มแข็ง รุ่งเรือง และเป็นมิตรประเทศที่ดีของไทย

*********************************************
  นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล สปป.ลาว

         *พ.ศ.2549 - 2553 สร้างพื้นฐานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
          *พ.ศ.2563 สปป.ลาว ต้องพ้นจากสถานะการเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด มีความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ประชาชนต้องมีความเป็นอยู่ดีขึ้นจาก
             ปัจจุบัน 3 เท่าตัว  ปัญหาความยากจนต้องหมดสิ้นไป
          *ลาวดำเนินนโยบายต่างประเทศที่มุ่งสร้างเสริมความสัมพันธ์แบบรอบด้านกับทุกประเทศบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่แบ่งแยกลัทธิอุดมการณ์  
          *ลาวให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านตามลำดับดังนี้  เวียดนาม  จีน  พม่า  กัมพูชา  ไทย  ลำดับต่อไปเป็นประเทศร่วมอุดมการณ์ได้แก่  รัสเซีย  เกาหลีเหนือและคิวบา
          *ลาวเคารพในเอกราช  อธิปไตยของทุกประเทศ  และจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆ  เพราะถือว่าทุกประเทศมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตนเอง


วิสัยทัศน์ของกองทัพไทย 
กองทัพไทยเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคงในการป้องกันประเทศและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  ด้วยการพัฒนาศักยภาพของกองทัพบกให้มีความทันสมัย  มีประสิทธิภาพ
เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและมิตรประเทศ
ภารกิจของกองทัพบกไทย
กองทัพบกมีหน้าที่เตรียมกำลังทางบกและป้องกันราชอาณาจักรมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
***********************************************
 
ภารกิจของกองทัพประชาชนลาว
สร้างความมั่นคงและพัฒนาประเทศชาติ


1 2 3 4 5 6 7 8 กลับหน้าหลัก (Main