สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** ผู้แทนกองทัพไทย***** ผู้แทนกองทัพไทย***** ผู้แทนกองทัพไทย***** ผู้แทนกองทัพไทย***** ผู้แทนกองทัพไทย***** ผู้แทนกองทัพไทย*****

 
 


พันเอก อภิชาติ   อุ่นอ่อน
ผชท.ทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Col. Apichart Ounon
Defence and Army Attache'

ผชท.ทหาร ไทย/เวียงจันทน์ เป็นผู้แทนกองทัพไทยในกิจกรรมทางทหารและพิธีการต่างๆ ใน สปป.ลาว
Reppresentative for the Royal Thai Armed Forces
ผชท.ทหารไทยฯ บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพ
ไทย-ลาว   ณ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี   เมื่อ 8 ต.ค.52ผชท.ทหารไทยฯ เป็นตัวแทนกองทัพไทย มอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย  โดยมี พล.จ.สีไพ   หมื่นดวง   เป็นผู้รับมอบผชท.ทหาร ไทยฯ เป็นตัวแทนกองทัพไทย
เข้า
พบ พล.จ.จันสะหมอน  จันยาลาด
เพื่ออวยพรเนื่องในวันกองทัพ สปป.ลาว  
เมื่อ 20 ม.ค. 53


ร่วมงานวันชาติพม่า   เมื่อ 4 ม.ค. 53


ผู้ร่วมงาน


ผชท.ทหารพม่า ให้การต้อนรับ ผชท.ทหาร ไทยฯ และภริยาท่านเอกอัคราชทูตพม่าและภริยา   ให้เกียรติถ่ายรูปกับ
คณะทูตทหารใน สปป.ลาว และภริยา


1 2 3 4 5 6 7 8 9 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)