สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****


งานวันกองทัพไทย  ประจำปี 2553


พล.ต.จันสะหมอน  จันยาลาด
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ


พล.จ.บัวเสี้ยง จำปาพัน รอง หน. กรมใหญ่เสนาธิการ


พล.จ.สีไพ หมื่นดวง
หัวหน้ากรมพัวพันต่างประเทศ ( เจ้ากรมสารนิเทศ กห. )พล.จ.สีโสพน บังออนแสงเดด หัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ (ปล.กห.)พล.จ.ปะเสิด สุกกะเสิม รองอัยการทหารสูงสุด


พ.อ.พูเที่ยง กิ่งแก้ว
รองหัวหน้ากรมพัวพันต่างประเทศพ.อ.คำพอน สีวิไซ หัวหน้ากรมทหารอากาศ
( ผบ.ทอ. ทปล.)พ.อ.คำพัด พิมมะหาไซ
รองหัวหน้ากรมทหารอากาศ


พ.อ.โอสา  ปันยาทอน   หัวหน้ากรมช่างแสง
( เจ้ากรมการทหารช่าง )

1 2 3 4 5 6 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )