สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****

ผชท.ทหาร ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนลาว
(Promoted relation between Lao and Thai Army)ไปส่งและรับ พ.ท.สายใจ กมมะสิด
รอง หน.ห้องการ กรมใหญ่เสนาธิการ

ไปประชุมที่กรุงเทพฯประสานงานในการนำพวงมาลาของสมเด็จพระเทพฯ
มอบในงาน พ.ท.หนูพอน แดงดวงดาลา
เมื่อ 3 พ.ค.51เลี้ยงส่ง พ.ต.คำฮัก สุสะดี
ไปรับตำแหน่ง รอง ผชท.ทหารลาวประจำประเทศไทย
เมื่อ 13 มิี.ย.51
ส่งและรับ พล.จ.บัวเสี้ยง จำปาพัน รอง หน.กรมใหญ่ฯ
ไปประชุมที่กรุงเทพฯ
เมื่อ 24 ก.ค.51ส่งและรับ พ.อ.คำเผย มะนีวง และคณะ
ไปประชุมที่กรุงเทพฯ   เมื่อ 29 ก.ค.51ประสานงานในการจัดหากระสอบทราย
จำนวน 1,200,000 ใบ จากกองทัพไทย
เมื่อ 15 ส.ค.51
ร่วมคณะไปกลับ
พล.จ.บัวเสี้ยง จำปาพัน รอง หน.กรมใหญ่เสนาธิการ
ในการเยือน พล.6  จ.ร้อยเอ็ด   ประเทศไทย

เมื่อ 23-24 ต.ค.51ส่ง พ.ต.คำฮัก สุสะดี
ไปรับตำแหน่ง รอง ผชท.ทหารลาวประจำประเทศไทย
เมื่อ 9 ต.ค.51ส่งและรับ พล.จ.สีโสพน บังออนแสงเดด และภริยา
ไปประชุมที่กรุงเทพฯ
เมื่อ 24 พ.ย.51


1 2 3 กลับหน้ากิจกรรม ผชท.ทหารฯ ( Activities ) กลับหน้าหลัก (Main)