สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****
    
ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผชท.ทหารประเทศต่างๆ ที่ประจำใน สปป. ลาว
( Strengthen the relation within MAC in Lao PDR )

ร่วมงานวันกองทัพพม่า  เมื่อ 30 มี.ค. 53
ทูตทหารพม่ากล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
Burnese military attache giving an openning speech


จากซ้าย พล.จ.บัวเสี้ยง จำปาพัน  
ท่านนางจันสอน จันยาลาด , พ.อ.อภิชาติ อุ่นอ่อน
(From let to right) Gen. Buasieng champaphan, Madam Chansone Chanyalad, Col. Apichart Ounonสนทนากับ พล.จ.สีไพ  หมื่นดวง

Chatting with Gen. Sriphai
สนทนากับทูตทหารพม่าและทหารอินเดีย
Chatting with Burmese military attache


สนทนากับทูตทหารกัมพูชาและทูตทหารจีน
Chatting with Cambodian and Chinese military attacheภริยาทูตทหารไทยสนทนากับเอกอัคราชทูตพม่าและภริยา
Thai military attache's spouse cahtting to the Burmese ambassador and spouse
ทูตทหารไทยร่วมสนทนากับ พล.จ. จันสะหมอน จันยาลาด
เอกอัคราชทูตพม่าประจำ สปป.ลาว และทูตทหารพม่า
Thai military attache chatting to Gen. Chansmone,
The Burmese ambassodor and Burmese military attacheพล.จ. จันสะหมอน จันยาลาด , เอกอัคราชทูตพม่าฯ
ถ่ายรูปร่วมกับทูตทหารใน สปป.ลาว
Gen. Chansamon and theBurmese ambassador taking pictures with the MAC membersฝ่ายหญิง
The ladies

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)