สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****
    
ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผชท.ทหารประเทศต่างๆ ที่ประจำใน สปป. ลาว
( Strengthen the relation within MAC in Lao PDR )


ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม MAC TOUR   เมื่อ 16 มี.ค. 53ทูตทหารสนทนาก่อนการประชุมกับกรมพัวพันต่างประเทศ
Chatting before the meeting


พ.อ.อภิชาติ อุ่นอ่อน สนทนากับพ.อ.พูเที่ยง กิ่งแก้ว
Chatting with Col. Phutiengประชุมชี้แจงกิจกรรม
The Meeting


เลี้ยงรับรองทูตทหารฝรั่งเศส   เมื่อ 19 มี.ค. 53
คณะทูตทหารที่ประจำอยู่ใน สปป.ลาว
MAC in Laos


จากซ้ายมือ ทูตทหารไทย  จีน  รองทูตฯ ทหารจีน
รองทูตทหารเวียดนาม ทูตทหารอินโดนีเซีย กัมพูชา พม่า
และรัสเซีย
(from left to right) Thai , Chineses (2 people) , Vietnamese ,Indonesian ,Cambodian ,Burmese ,Russianทูตทหารฝรั่งเศส คนที่ 2 จากซ้ายมือ ปฏิบัติหน้าที่
ณ ประเทศเวียดนามและ สปป.ลาว
Cheers!

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)