สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****
    
ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผชท.ทหารประเทศต่างๆ ที่ประจำใน สปป. ลาว
( Strengthen the relation within MAC in Lao PDR )


ทูตทหารใน สปป.ลาว  อวยพร วันกองทัพประชาชนลาว   เมื่อ 20 ม.ค. 53
พ.อ.อภิชาติ  อุ่นอ่อน ประธานสมาคมทูตทหารใน สปป.ลาว
สนทนากับ พล.จ.จันสะหมอน  จันยาลาด  รมช.กระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลาว
Col. Apichart chatting with General Chansamoneทูตทหาร และรองทูตทหาร ใน สปป.ลาว
MAC in Laos and co-military attachesรองทูตทหาร ใน สปป.ลาว
Co-military attaches in Lao PDRพล.จ.สีโสพน บังออนแสงเดด  ,
พล.จ. แอสะไหม  เลืองวันไซ  และ พล.จ.สีไพ  หมื่นดวง 
เป็นตัวแทนของกองทัพประชาชนลาว
General Srisophone, General Airsamai and General Sriphai representing the Lao militaryพ.อ.อภิชาติ  อุ่นอ่อน    เป็นตัวแทนสมาคมทูตทหาร
กล่าวอวยพรให้แก่กองทัพประชาชนลาว 
แล้วนำคณะทูตทหารดื่มอวยพรแด่กองทัพประชาชนลาว
Col. Apichart representing MAC in Laosตำจอกกับ พล.จ.สีไพ  หมื่นดวง 
Cheers!พล.จ.จันสะหมอน  จันยาลาด
นำคณะนายทหารฝ่ายลาวเดินตำจอกกับคณะทูตทหาร
General Chansamoneพ.อ.อภิชาติ  อุ่นอ่อน  มอบช่อดอกไม้
ในนามของสมาคมทูตทหาร ใน สปป.ลาว
Col. Apichart giving MAC flower basketร่ำลา
Saying good bye
นายทหารของ สปป.ลาว และ คณะทูตทหาร ใน สปป.ลาว
Lao military and MAC in Laos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)