สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****เสน่ห์เมืองลาว***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว  *****  เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว


แขวงหลวงพระบาง (Luangprabang Province)

  

ที่มา http://www.gustotour.com
          จากประวัติศาสตร์ เมืองหลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่ แต่เดิมชื่อเมืองชวา เมื่อ พ.ศ.1300   ขุนลอ ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ของลาวทรงตั้งเมืองชวาเป็นเมืองหลวงของอณาจักร
ล้านช้างและเปลี่ยนชื่อเป็น เมืองเชียงทอง   ต่อมาในสมัยของพระเจ้าฟ้างุ้มทรงรวบรวมอณาจักร ทั้งสาม ได้แก่ หลวงพระบาง จำปาสัก และเวียงจันทน์ เข้าเป็น อณาจักรลาวล้านช้าง ภายหลังพระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางแก้วยอดฟ้า แล้วอัญเชิญพระบางจากประเทศกัมพูชา มาประดิษฐธานอยู่ที่เมืองเวียงคำ    เมื่อถึงสมัยพระโพธิสาราชเจ้า ได้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานที่เมืองเชียงทอง แล้วเปลี่ยนชื่อเมืองเชียงทองเป็นเมืองหลวงพระบางตามชื่อพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
          ปัจจุบันหลวงพระบางเป็นเมืองเอกของแขวงหลวงพระบาง ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ตัวเมืองหลวงพระบางตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและ
แม่น้ำคานซึ่งไหลมาบรรจบกัน องค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก เพราะเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงาม แวดล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวขจี  มีวัดวาอารามที่เก่าแก่มากมาย
มีบ้านเรือนที่มีรูปแบบโคโลเนียลจำนวนมาก   มีขนบธรรมเนียบ ประเพณีที่งดงามปฏิบัติสืบต่อมาอย่างยาวนาน ประชาชนมีมิตรไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส  ด้วยเหตุนี้เมืองหลวงพระบาง
จึงได้รับการยกย่องให้ทั้งเมืองเป็นเมืองมรดกโลก เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2538 
           แม้จะมีการย้ายเมืองหลวงจากเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองเวียงจันทน์แต่เจ้ามหาชีวิตยังคงประทับอยู่ที่หลวงพระบางจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ
ปี พ.ศ. 2518
ทางไปหลวงพระบางแคบไม่มีไหล่ทาง ลัดเลาะเขาสูงชัน
ห่างจากเวียงจันทน์ประมาณ 420 กม.
ใช้เวลาขับรถ 8-10 ช.ม.


แวะซื้อส้ม รสชาติดี ที่บ้านสินสวาท


ก่อนถึงวังเวียง มี่ปลาแห้งให้เลือกซื้อมากมาย


จุดแวะพักรถ เข้าห้องน้ำ ทานอาหารที่เมืองกาสี
(บนยอดเขา)


ผ่านเมืองพูคูน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุด
เส้นทางจะขึ้นลงเขาตลอดทางจนถึงหลวงพระบาง


ที่เมืองพูคูนจะเห็นอนุสาวรีย์นิรนามซึ่งมีทุกแขวง
เพื่อระลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีวิตในสงคราม


ถ้าเดินทางด้วยสายการบิน ลาวแอร์ไลน์ จากสนามบินวัดไต  บินดี สาวโฮสเตสน่ารัก


ภายในเครื่องบินของสายการบินลาวแอร์ไลน์


ส่วนหนึ่งของเมืองหลวงพระ
มองเห็นสายน้ำคาน(สายเล็ก)ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง


ถึงสนามบินหลวงพระบาง
ใช้เวลาบินจากเวียงจันทน์เพียง 40 นาที


ภายในสนามบินหลวงพระบาง


ยินดีต้อนรับสู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

1
4 5