สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****พัฒนาสัมพันธ์ สองชาติ สองกองทัพ  ไทย-ลาว***** *****พัฒนาสัมพันธ์ สองชาติ สองกองทัพ  ไทย-ลาว*****  *****พัฒนาสัมพันธ์ สองชาติ สองกองทัพ  ไทย-ลาว*****

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
The Lao People's Democratic Republicข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
 236,800 ตารางกิโลเมตร (ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย)
เมืองหลวง
 นครหลวงเวียงจันทน์  ( ปี 2549 ประชากร 698,318 )
ประชากร
 6.4 ล้านคน (ปี 2549)   ประกอบด้วยลาวลุ่มร้อยละ 68     ลาวเทิงร้อยละ 22    ลาวสูงร้อยละ 9    ปัจจุบันมี 49 ชนเผ่า
ความหนาแน่นของประชากร
 27 คน/ตารางกิโลเมตร (ปี 2553)
อัตราการเพิ่มประชากร
 ประมาณร้อยละ 2.4 ต่อปี (ปี 2549)
ศาสนา
 ร้อยละ 75 นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 16-17 นับถือผี  ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ประมาณ 100,000 คน)   และอิสลาม (ประมาณ 300 คน)
ภาษา
 ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ
รูปแบบการปกครอง
 ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดตั้งแต่ลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยม   เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2518
วันชาติ  2 ธันวาคม
ประมุข
 พลโท จูมมะลี ไชยะสอน ประธานประเทศ
หัวหน้ารัฐบาล
 นายบัวสอน บุบผาวัน    นายกรัฐมนตรี
 พลโท อาซาง ลาวลี       รองนายกรัฐมนตรี/ประธานองค์การตรวจตราแห่งรัฐ
 ดร.ทองลุน สีสุลิด        รองนายกรัฐมนตรี/รมว.กระทรวงการต่างประเทศ
 พลโท ดวงใจ พิจิด      รองนายกรัฐมนตรี/รมว.กระทรวงป้องกันประเทศ
 นายสมสะหวาด  เล่งสะหวัด      รองนายกรัฐมนตรี/ผู้ประจำการรัฐบาล   
สถาบันการเมืองที่สำคัญ
 1. พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
 2. สภารัฐมนตรี (พรรคฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี)
 3. สภาแห่งชาติ (ประชาชนเลือกสมาชิกสภาแห่งชาติ จากผู้ที่พรรคฯ เสนอ)

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2543 (เดิมกฎหมายอยู่ในรูปของคำสั่งฝ่ายบริหาร คือ ระเบียบคำสั่งของพรรคและสภารัฐมนตรี)

การแบ่งเขตการปกครอง
 แบ่งเป็น 16 แขวง ได้แก่   เวียงจันทน์  สะหวันนะเขต  หลวงพระบาง   จำปาสัก   เชียงขวาง  หัวพัน  พงสาลี   คำม่วน   หลวงน้ำทา   บ่อแก้ว  อุดมไซ    ไซยบุลี   บอลิคำไซ   สาละวัน   เซกอง  อัตบือ   และอีก 1 เขตปกครองพิเศษ  คือ นครหลวงเวียงจันทน์
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทย
 19 ธันวาคม 2493
เอกอัครราชทูตประจำ สปป.ลาว
 นายวิทวัส  ศรีวิหก ( พ.ศ.2553 )
 เอกอัครราชทูต สปป.ลาวประจำประเทศไทย
 นายอ้วน พมมะจัก

ลักษณะภูมิประเทศ
                     
ลาวเป็นประเทศที่ไม่ติดกับทะเล ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง มีภูเขาล้อมรอบ พื้นที่ราบมีเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางตอนกลาง ของประเทศ ปกคลุมไปด้วยป่าอันหนาทึบ
โดยเฉพาะทางตอนเหนือมีความสูงเฉลี่ยเกิน 900 เมตร และมียอดเขาสูงที่สุดชื่อว่า ภูเบี้ย สูง 2 , 817 เมตร พื้นที่จะค่อย ๆ ลาดต่ำลงทางใต้จนถึง ฝั่งแม่น้ำโขงทางด้านตะวันตก


ลักษณะภูมิอากาศ
                     
ลักษณะภูมิอากาศคล้ายกับ ภาคเหนือและภาคอีสานของไทย แต่ฤดูหนาวมีอากาศหนาวมากกว่า พื้นที่ทางภาคใต้และทางตอนกลางของประเทศเป็นบริเวณที่มีฝนตกชุกมากกว่าภาคเหนือ1
2 3 4 กลับหน้าเกี่ยวกับ สปป.ลาว (About Laos)