สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'          Royal Thai Embassy

*****เสน่ห์เมืองลาว***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว  *****  เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว


นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง จำปาสัก เชียงขวาง หัวพัน พงสาลี หลวงน้ำทา
บ่อแก้ว อุดมไซ ไซยบุรี บอลิคำไซ คำม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน เซกอง อัดตะปือ


แขวงบอลิคำไซ (BoliKhamXay  Province)


               แขวงบอลิคำไซเป็นแขวงที่ตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1984 ที่เมืองปากซัน ตามมติของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค เลขที่ 03/กม.สพ.  มีทั้งหมด 6 เมือง ได้แก่     1. เมืองท่าพะบาด 2. เมืองบอลิคัน 3. เมืองปากซัน 4. เมืองปากกะดิง 5. เมืองเวียงทอง 6. เมืองคำเกิด และ 1 จุดสุมพิเศษ คือ จุดสุมพิเศษเมืองจำ    แขวงบอลิคำไซมีพื้นที่ทั้งหมด 16,470 ตารางกิโลเมตร ที่ว่าการแขวงอยู่ที่เมืองปากซันห่างจากนครหลวง 145 กิโลเมตร  พลเมืองทั้งหมด 225,167 คน (สำรวจเมื่อปี 2006) ชื่อของแขวงบอลิคำไซมีความหมาย
และที่มาจากคำว่า บอลิ มาจากชื่อเมืองบอลิคันซึ่งเป็นเมืองเดิมตั้งแต่การปกครองในระบอบราชอาณาจักรลาว   คำ มาจากชื่อเมืองคำเกิด  ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
ตั้งแต่สมัยเจ้าฟ้างุ้ม   ส่วนคำว่า ไซ มาจากคำว่าไชย ที่หมายถึงชัยชนะของการปฏิวัติ   ดังนั้นจึงรวมคำทั้งหมดเป็นชื่อ แขวงบอลิคำไซ   ซึ่งอยู่ภาคกลางของ สปป.ลาว


สถานที่น่าท่องเที่ยว


วัดพระบาทโพนสัน

เดินทางไปตามถนนสาย 13 ใต้ หลักกิโลเมตรที่ 80

ค้นพบเมื่อเดือน 4 ปี พ.ศ.2476
มีรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา
ที่
แกะสลักรูปกงจักรและรูปสัตว์ 108 ชนิดน้ำตกตาดเลิก
จากถนนสาย 13 ใต้ หลักกิโลเมตรที่ 90
เลี้ยวขวาไปตามทางลูกรังอีกประมาณ 20 กิโลเมตร
น้ำตกตาดเลิกเกิดจากสายน้ำเลิก สูงประมาณ 6 เมตร
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาควาย เมืองท่าพระบาท ป่าสงวนพูหินหนามหน่อ

จากถนนหมายเลข 13 ใต้แยกไปทางถนนหมายเลข 8 ประมาณ 15 ก.ม.
 เป็นเขาหินปูนที่มีลักษณะเป็นแท่งสีค่อนข้างดำ สูงๆ ต่ำๆ สลับกับป่าทึบ  กระจายเป็นบริเวณกว้าง   มีศาลาสำหรับให้พักชมวิว
รัฐบาลกำลังขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่ 3 ของ สปป.ลาว


ที่มา http://www.news.nationalgeographic.com/news/2008

ถ้ำมหัศจรรย์ กองลอ-นาตาน
เป็นถ้ำที่กว้างและยาวซึ่งเกิดจากสายน้ำหินบูนไหลผ่านเทือกเขา
เชื่อมบ้านกองลอ ของแขวงบอลิคำไซ และบ้านนาตาน ของแขวงคำม่วน
สนุกกับการล่องเรือขึ้นๆ ลงๆ ภายในถ้ำ รวมระยะทาง 7.5 ก.ม.

1 2 3 4 กลับหน้าเที่ยวในลาว (Travel in Laos) กลับหน้าหลัก (Main )