สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'          Royal Thai Embassy
*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ราชองครักษ์ในพระบรมวงศานุวงศ์
(Mission of the Aide-de-camp)


เสด็จเยี่ยมชมอาคารรัฐสภา


นายสมพัน  แพงคำมี   อัยการประชาชนสูงสุด
ถวายการต้อนรับ


ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เจ้าสุพานุวงเสด็จเยือนศูนย์ให้การช่วยเหลือเด็กและสตรี
\

ทอดพระเนตรการฝึกอาชีพของสมาชิกในศูนย์ฯ
\

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

\

ทอดพระเนตรการประกอบอาชีพของชาวเมืองไซทานี
\

นมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์
\

รัฐบาล สปป.ลาว ถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ
ทรงรำวงตามประเพณีลาว

1 2 3 4 5 6 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )