สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'          Royal Thai Embassy
*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ราชองครักษ์ในพระบรมวงศานุวงศ์
(Mission of the Aide-de-camp)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนนครหลวงเวียงจันทน์   สปป.ลาว
ทอดพระเนตรโครงการห้วยซอน-ห้วยซั้ว และเปิดฝายห้วยซั้ว
ทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับ นายสมบัติ  เยียลิเฮอ   
เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์


ทอดพระเนตรการขยายพันธุ์ปลา


ทอดพระเนตรแปลงเกษตร

1 2 3 4 5 6 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )