สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****ทรงพระเจริญ*****
     
ราชองครักษ์ในพระบรมวงศานุวงศ์
( Mission of the Aide-de-camp )

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนแขวงจำปาสัก  สปป.ลาว

เตรียมการรับเสด็จ


พล.อ.วาภิรมย์   มนัสรังษี รองสมุหราชองครักษ์
ตรวจพื้นที่ ดูแลความเรียบร้อย  
เมื่อ 29 ม.ค. 53


ผชท.ทหาร ไทยฯ นำรถลงไปอำนวยความสะดวก
และร่วมตรวจพื้นที่


คณะตรวจความพร้อมของโครงการต่างๆ


ทรงติดตามโครงการที่ได้พระราชทานไว้ ณ มหาวิทยาลัยจำปาสัก  เมืองปากซอง  แขวงจำปาสัก  สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553


ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน
และความก้าวหน้าของโครงการเสด็จทอดพระเนตรแปลงเกษตรทรงสนพระทัยในการถวายรายงานของ
ดร.สีคำตาด  มินตาไล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยจำปาสัก 

1 2 3 4 5 6 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )