สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****

กิจกรรมของผู้ช่วยทูตทหารฯ ( Activity of  Defernce Attache' )
  ราชองครักษ์ในพระบรมวงศานุวงศ์    ( Mission of the Aide - de - camp )    
  ผู้แทนทางทหารของกองทัพไทย ( Representative of the Royal Thai Armed Forces )  
  ที่ปรึกษา/ร่วมงานกับเอกอัคราชทูตฯ   ( Giving an Assistance for the Embassdor )  
  อำนวยความสะดวกคณะจากประเทศไทยที่มาเยี่ยมเยือน  ( Facilitated Delegations from Thailand )  
  พัฒนาสัมพันธ์กับกองทัพประชาชนลาว  ( Promoted Relation between Thai and Laos Army)
 เชื่อมความสัมพันธ์กับ ผชท.ฝ่ายทหาร ใน สปป.ลาว  ( Association with MAC in Lao P.D.R. )  
  ศึกษาสังคม เศรษฐกิจ จิตวิทยาของ สปป.ลาว  ( Economic Social and Psychological Observation in  Lao P.D.R.) 
  ศึกษาภูมิประเทศและเส้นทางใน สปป.ลาว ( Environmental and Geographical Observation in Lao P.D.R. )
  งานวันกองทัพไทย  ( Royal Thai Armed Forces Day )
  ร่วมกิจกรรมวันชาติไทย  ( Participation in Thai Nation Day )

กลับหน้าหลัก