สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****

กิจกรรมของผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์ ( Activities of  Defernce Attache' )ราชองครักษ์ในพระบรมวงศานุวงศ์
(Mission of the Aide-de-camp)เป็นผู้แทนทางทหารของกองทัพไทย

(Representative for the Royal Thai
Armed Forces)เป็นที่ปรึกษา/ร่วมงานกับท่านเอกอัคราชทูต

(Giving an assistance for the Embassdor)อำนวยความสะดวกทหารไทยที่เยือนลาว
(Facilitated delegations from Thailand)พัฒนาสัมพันธ์กับกองทัพประชาชนลาว
(Promoted relation between both Lao and
Thai Army)เชื่อมสัมพันธ์กับ ผชท.ฝ่ายทหาร
ใน สปป.ลาว
(Strengthen the relation within MAC
in Lao P.D.R.)ศึกษาสังคม เศรษฐกิจ จิตวิทยาของ สปป.ลาว
(Economic Social and Psychological
observation
in Lao P.D.R.)
จัดงานวันกองทัพไทย ใน สปป.ลาว
(Royal Thai Armed Forces Day)ร่วมกิจกรรมวันชาติไทย
(Participation in Thai National Day )

\
กลับหน้าหลัก (Main)